Kariyer Fırsatları

ALAN ADI TESCİL BELGELERİ
Atak Teknololi Merkezi | Alan Adı Tescili | Web Tasarımı | Hosting
Alan Adı  Alan Adı Tescili
 
Türkiye Alan Adları
Asya Alan Adları
Asya Pasifik Alan Adları
Afrika Alan Adları
Jenerik Alan Adları
Tüm Alan Adları
Türkçe Domain Kaydı
Alan Adı için Gerekli Belgeler


Türkçe Alan Adı Tescili

 

 

 

ALAN ADI TESCİL BELGELERİ

 .com.tr, biz.tr ve .info.tr İçin Gerekli Belgeler

Aşağıdaki linkte bulunan dilekçenin doldurulup kaşelenerek tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
(Faks : 0 262 324 94 26)

Türkçe Dilekçe örneği için tıklayınız!
Inglizce Dilekçe örneği için tıklayınız!(English)


İdari Sorumlu Değişikliği Formu örneği için tıklayınız!
Contact Change Approval Form (English)


Domain İç Transfer Formu örneği için tıklayınız!
Domain Internal Transfer Approval Form (English)

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgeler,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanından herhangi bir tanesi ya da ,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi" veya
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
  • Yukarıdaki linkde yer alan dilekçe örneği
  • İmza sirküsü
 • Ad-soyad.com.tr için, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi".
 .org.tr İçin Gerekli Belgeler
* Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
* Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 .net.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı) ya da TİD (Tüm İnternet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Kurum, marka, ürün veya servis adına alan adı başvurusu yapıldığı durumlarda TİD'e başvurarak onay yazısı alınması gerekmektedir.
* Başvuru sahiplerinin onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmaları beklenmektedir.
 .gov.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da
* "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
 .tv.tr İçin Gerekli Belgeler
Alan adının tahsisi için başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını (program, kanal ismi, yayın tarihi vb.) içeren bir dilekçenin -kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte- ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
 .bel.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
* "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
 .tel.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.
 .name.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.
 .av.tr İçin Gerekli Belgeler
* ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
* ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.
 .dr.tr İçin Gerekli Belgeler
* Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
* Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
 .k12.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
* Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
 .edu.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
* "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
 .pol.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da
* "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
 .bbs.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.
 .mil.tr İçin Gerekli Belgeler
* Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin ATAKTEKNOLOJİ.COM' a gönderilmesi gerekmektedir.
 .ae İçin Gerekli Belgeler
* Ticari firma sicil kaydı (herhangi bir ülke) ya da firma adından farklı ise marka tescil belgesi gerekmektedir.
 .com.af İçin Gerekli Belgeler
* Afganistan Ticaret Bakanlığı' ndan ticaret belgesi ya da ticaret izni gerekmektedir.
 .com.al İçin Gerekli Belgeler
* Arnavutluk firma tescil belgesi ya da kimlik kopyası gerekmektedir.
 .com.ar İçin Gerekli Belgeler
* Arjantin firma tescil belgesi ve vergi numarası gerekmektedir.
 .com.au İçin Gerekli Belgeler
* AU Marka Belgesi ya da AU Firma tescil bilgisi gerekmektedir.
 .bb
* Bu ülkenin vatandaşı olma veya bu ülkede ticari faaliyette bulunma gereklidir.
 .bg İçin Gerekli Belgeler
* Yurtdışında tescil edilmiş firmalar ya da organizasyonların Bulgaristanda kayıtlı branşları ya da ticari temsilciliklerinin olması gerekmektedir.
 .com.bh İçin Gerekli Belgeler
* Bahreyn' de kayıtlı bir firma gereklidir. Site aylık yaklaşık 35 $ host ücreti ödenerek yerel proxy servisi içerisinde host edilmelidir.
 .com.br İçin Gerekli Belgeler
* Brezilya firma tescil belgesi kopyası (CNPJ) gerekmektedir.
 .cd İçin Gerekli Belgeler
* Tescil için belge gerekmemektedir. Yalnızca domain adı iş türü ile ilgili olmalıdır.
 .co İçin Gerekli Belgeler
* Eğer domain adı firma adı ile uyuşmuyorsa marka tescil belgesi gerekmektedir.
 .dz İçin Gerekli Belgeler
* Cezayir' de kayıtlı firma olmak gerekir ve domain adı firma adı ile aynı olmalıdır.
 .com.eg İçin Gerekli Belgeler
* Mısır' da bulunan firma kayıt belgesinin kopyası gerekmektedir ve firma adı domain adı ile tamamen aynı olmalıdır.
 .fi İçin Gerekli Belgeler
* Yabancı firmalar Fin Ticaret Kayıtlarında firma ile ilgili bir kayıt olmadan başvuramazlar.
 .com.fo İçin Gerekli Belgeler
* Danimarka patenti ya da marka tescili, veya Faroe Adalarında kayıtlı firma olması gereklidir.
 .fr, .com.fr İçin Gerekli Belgeler
* EU marka tescili ya da firma kaydı gerekmektedir. Firma adı ve domain adı aynı olmalıdır.
 .ge İçin Gerekli Belgeler
* Firma antetli kağıdıyla yazılı başvuru gerekmektedir. Gürcistan internet servisini kullanmalıdır ve firmanın Gürcistan' da yasal bir temsilciliği olmalıdır.
 .gr İçin Gerekli Belgeler
* Yunanistan' da firma kaydı gerekmektedir.
 .com.hk İçin Gerekli Belgeler
* Hong Kong marka tescili ya da Hong Kong' da bir firma kaydı gerekmektedir.
 .hn İçin Gerekli Belgeler
* Her hangi bir ülke için firma kayıt formu gerekmektedir.
 .hr İçin Gerekli Belgeler
* Marka tescil belgesi gerekmektedir.
 .ie İçin Gerekli Belgeler
* İrlanda' lı firmalar firma tescil numaralrını vermelidir. Yabancı firmalar İrlanda' da iş yapıyorlarsa ya da marka tescilleri varsa kayıt yaptırabilirler.
 .com.kh İçin Gerekli Belgeler
* Kamboçya Ticaret Bakanlığı' ndan alınmış ve Phnom Penh belediyesi tarafından onaylanmış marka tescil belgesi ya da lisans kopyası gerekmektedir.
 .co.kr İçin Gerekli Belgeler
* Güney Kore' de firma kaydı kopyası, antetli kağıt üzerinde firma adres bilgileri gerekmektedir.
 .lk İçin Gerekli Belgeler
* Sri Lanka Marka Tescili ya da burada kayıtlı bir firma olmak gerekmektedir.
 .com.mo İçin Gerekli Belgeler
* Makao' da kayıtlı bir firma olmak gerekmektedir ve nameserver' ler Makao içerisinde olmalıdır.
 .mt İçin Gerekli Belgeler
* Herhangi bir ülkede firma kaydı gerekmektedir.
 .no İçin Gerekli Belgeler
* Norveç' de firma kayıt belgesinin bir kopyası ya da Norveç marka tescil belgesi gerekmektedir.
 .pt İçin Gerekli Belgeler
* Portekiz' de kayıtlı bir firma ya da Portekiz' de bir adres ile EU Marka tescili gerekmektedir.
 .se İçin Gerekli Belgeler
* Herhangi bir ülkede firma kaydı, Avrupalı bir firma ise Vat Numarası gerekmektedir.
 .com.sg İçin Gerekli Belgeler
* Singapur' da firma kaydının kopyası gerekmektedir.
 .sk İçin Gerekli Belgeler
* Slovakya' da kayıtlı ya da burayla bağlantılı bir firma olmak gereklidir.
 .sm İçin Gerekli Belgeler
* Domain adı firma ya da tescilli ürün adıyla aynı olmalıdır.
 .co.th İçin Gerekli Belgeler
* Tayland' daki firma kaydının kopyası gerekmektedir.
 .tm İçin Gerekli Belgeler
* Domain adıyla alakalı bir ürün tescili gerekmektedir.
 .tn İçin Gerekli Belgeler
* Tunus' ta kayıtlı bir iş alanı gerekmektedir.
 .com.tw İçin Gerekli Belgeler
* Taiwan' da firma kaydının kopyası gerekmektedir.
 .yu İçin Gerekli Belgeler
* Yalnızca Yugoslavya' da bulunan firmalar başvurabilirler.
 .bt İçin Gerekli Belgeler
* Firma kaydı ya da marka tescili gerekmektedir.
 .com.gu İçin Gerekli Belgeler
* Eğer domain adı marka tescili ile alakalıysa Marka tescil belgesinin kopyası gerekmektedir.
 .co.id İçin Gerekli Belgeler
* Endonazya' da kayıtlı bir firma olma ya da marka tescil belgesinin kopyası gerekmektedir. Domain adı firma ya da marka tescil adıyla aynı olmalıdır.
 .com.np İçin Gerekli Belgeler
* Nepal' de bir firma kaydı ya da marka tescil belgesi gerekmektedir.
 .com.qa İçin Gerekli Belgeler
* Katar ISP' lerinde host edilmesi gerekmektedir.
 .ad İçin Gerekli Belgeler
* Andora marka tescili ya da Andora' da 20 yıl ve üzerinde ikamet etmek gerekmektedir.
 .ba İçin Gerekli Belgeler
* Bosna' da ikamet etmek ya da burada kayıtlı bir firma olmak gerekmektedir.
 .com.cy İçin Gerekli Belgeler
* Kıbrıs Rum Kesimi' nde firma kaydı ya da marka tescili gerekmektedir.
 .mp İçin Gerekli Belgeler
* Domainin mobil içerikli web sitelerine izin veren DNS' lere kaydedilmesi gerekmektedir.
 .km İçin Gerekli Belgeler
* Komor' da kayıtlı firma ya da marka tescili olması gerekmektedir.
 .ci, .co.ci İçin Gerekli Belgeler
* Domain firma adı ya da marka tescili ile ilişkili olmalıdır.
 .com.gh İçin Gerekli Belgeler
* Gana' da kayıtlı firma gerekmektedir.
 .co.gn İçin Gerekli Belgeler
* Gine' de kayıtlı firma gerekmektedir.
 .com.lr İçin Gerekli Belgeler
* Liberya' da firma kaydı ya da marka tescili gerekmektedir.
 .com.ly İçin Gerekli Belgeler
* Herhangi bir ülkede firma ya da marka tescili gerekmektedir.
 .mg İçin Gerekli Belgeler
* Madagaskar' da kayıtlı firma ve vergi numarası YA DA OMAPI, OMPI, INPI veya bu denklikte marka tescili gerekmektedir.
 .cg İçin Gerekli Belgeler
* Domain iş alanı ile ilgili olmalıdır.
 .re, .com.re İçin Gerekli Belgeler
* EU ya da uluslararası marka tescili gerekmektedir.
 .rw İçin Gerekli Belgeler
* Domain firma adı ya da marka tesciliyle ilgili olmalıdır.
 .sz İçin Gerekli Belgeler
* Svaziland' da kayıtlı firma olmak gerekmektedir.
Son Düzenleme : 26/04/2007
Copyright © 2003-2007 Tüm Hakları Saklıdır.

Kariyer Fırsatları

 

Diğer Hizmetler:
Alan adı kaydı | Web Tasarım | Web Çeviri | Atak Mail | Kelime Reklam

Other Services:
Domain Registration | Web Design | Web Translation | Atak Mail |

Atak Teknoloji Türkiye nin bir çok iline web tasarım hizmeti vermektedir. Hizmet verdiğimiz illeri görmek için tıklayınız.

  Atak Teknoloji   Domain Kaydı   Web Hosting   Web Tasarım   Bilgilendirme
 
Hakkımızda
Firma Bilgileri
Sunucu Bilgileri
Basında Biz
Kalite Politikamız
İnsan Kaynakları
Adress & Map
Kalite Politikamız
Kullanım Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
 
Domain Kaydı
Domain Yenile
Domain Sorgulama
Domain Transfer
IDN Çevirici
Domain Whois
Domain Fiyatları
Domain Sözleşmesi
Domain Destek
Domain Silme Ve Geri Alım Süreci
 
Web Hosting Tüm Paketler
E- Mail Hosting
Kurumsal Eposta
Reseller Hosting
Hosting Sözleşmesi
Bizi Takip Edin >>>
Outlook Ayarları
Sık Sorulan Sorular
 
Kurumsal Web tasarım
Kişisel Web Tasarım
Kartvizit Web Tasarım
Web Tasarım Teklif Formu
E-Ticaret Sitesi
Search Engine Optimization
Optimizasyon Sayfaları
Web Tasarım Referanslarımız
Kocaeli Web Tasarımı
Gebze Web Tasarımı
Bursa Web Tasarımı
İstanbul Web Tasarımı
 
Domain Sahiplerinin Hakları
Domain Yenileme ve Silinme Prosedürleri
Organizasyon Yapısı
İade Politikası
Domain İhtilafları
Domain Transfer Politikası
Whois Verileri Hatırlatma Politikası
Domain Yenileme Bildirimi
Domain Kurtarma Süreci
Registrant Bilgilendirme
Şikayetler ve Uyuşmazlık Çözüm Süreci  
Registrarlar Arası Domain Transferi  
   
 


Her Hakkı Saklıdır © 2003 - 2016 Atak Domain Hosting İnt. ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.
Abuse Contact E-Mail: abuse@atakteknoloji.com Abuse Contact Phone: +90 532 713 55 05- Abuse Issue Handling Process